คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ประกาศเปิดรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 5 มกราคม – 15 มีนาคม 2558

− Jan 15,2015 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เชื่อว่า การพยาบาล เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วยในผู้มีภาวะสุขภาพปกติให้การดูแลและการฟื้นฟูสภาพผู้ที่เจ็บป่วย โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ บริการพยาบาลเป็นบริการที่จำเป็นต่อสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับการศึกษาอบรมในหลักสูตรที่จัดขึ้นเฉพาะสาขาวิชาชีพ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มีทักษะการสื่อสาร มีเจตคติที่ดี โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสุขภาพสามารถพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพ โดยบูรณาการความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องไปใช้ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพกระบวนการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการที่หลากหลายจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามสภาพการณ์จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางปัญญา และการทำงานเป็นทีม ผู้สอนเป็นผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้และเสริมพลังอำนาจ โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคลให้สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ

กำหนดเปิดรับสมัคร

1. รอบแรก

เปิดรับสมัครวันที่ 5 มกราคม – 15 มีนาคม 2558

สอบข้อเขียนวันที่ 20 มีนาคม 2558

ประกาศผลสอบข้อเขียน 25 มีนาคม 2558

ตรวจร่างกายพร้อมสัมภาษณ์วันที่ 26 มีนาคม 2558 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์วันที่ 1 เมษายน 2558 ลงทะเบียนเรียนวันที่ 2 เมษายน 2558

2. รอบสอง

เปิดรับสมัครวันที่ 1 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2558 สอบข้อเขียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ประกาศผลสอบข้อเขียนวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ตรวจร่างกายพร้อมสัมภาษณ์วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ลงทะเบียนเรียนวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

3. สอบ Admission ตาม สกอ. กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00

3. ส่วนสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักตั้งแต่     40 กิโกรัมขึ้นไป

4. มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี มีความตั้งใจที่จะเป็นพยาบาลวิชาชีพ

5. สุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เอกสารในการสมัคร

1. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือหนังสือรับรอง

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประประชาชน 2 ชุด

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     31 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                          106 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                           6 หน่วยกิต

ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี      โทร.02-800-6800 ต่อ 504

โทรสาร.02-800-6806

Back