คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ในวันที่ 5 มกราคม - 30 เมษายน 2558

− Dec 18,2014 −

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัคร   5 มกราคม - 30 เมษายน 2558

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษารับรอง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดอบรม
3. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
4. สุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

เอกสารในการสมัคร
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน (ค่าสมัคร 200 บาท)
2. วุฒิการศึกษา ม. 6 หรือเทียบเท่า
3. รูปถ่ายสี หน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน 2 ชุด

ติดต่อ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โทร 02-8006801-5 ต่อ 504,
อ.นารีรัตน์  อมรศุภรศาสตร์  081-6276085, อ.สุวิมล จอดพิมาย  089-2358800,
ผศ.เพ็ญศรี พงศ์ประภาพันธ์ 086-9223686

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์   1 พฤษภาคม 2558  วิชาวิทยาศาสตร์, ความรู้ทั่วไป และภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    
ตรวจร่างกาย    8 พฤษภาคม 2558  
ลงทะเบียน    15 พฤษภาคม 2558  
เปิดอบรม    1  มิถุนายน 2558    เรียนเวลาเย็น (วันอังคาร, พฤหัส) และทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ค่าบำรุงการศึกษา  ตลอดหลักสูตร  45,000 บาท (ไม่รวมเอกสารประกอบการเรียน ค่าที่พัก และอื่นๆ ตามข้อตกลง)

 

Back