คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง“การประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ AUN-QA และ OBE

− Jul 13,2021 −

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง“การประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ AUN-QA และ OBE โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์   ธาดากานต์ (รองผู้อำนวยการฯฝ่ายนโยบายและแผนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ม.มหิดล) ในวัน เสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Online คณะพยาบาลศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back