คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงรุ่นที่ 7

− Jun 08,2021 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดบริการวิชาการแก่สังคมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงรุ่นที่ 7 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และความจำเป็นในการเพิ่มศักยภาพการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ  มีความรู้ เข้าใจระบบการเรียนการสอน ระบบบริการสุขภาพ และการจัดการเรียนการสอนในคลินิก  สามารถวางแผนการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน กลุ่มเป้าหมายคือพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back