คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการพัฒนาการนวดแผนไทยประยุกต์เพื่อสุขภาพชุมชนวัดปุรณาวาส

− Jun 07,2021 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดบริการวิชาการแก่สังคมโครงการพัฒนาการนวดแผนไทยประยุกต์เพื่อสุขภาพชุมชนวัดปุรณาวาส สถานที่ ณ  ชุมชน วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรรับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์  วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการนวดแผนไทย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้ และเพื่ออนุรักษ์ภิปัญญาการนวดแผนไทย กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนในชุมชน วัดปุรณาวาส

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back