คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์และผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2563

− May 09,2021 −

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี ได้มีการจัดโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์และผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2563  เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยในเทศกาลวันสงกรานต์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีเจตคติที่ดี ความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการนี้จะจัดโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เป็นการบูรณาการกับรายวิชา NS 216 การพยาบาลผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงจัดแบบ Online ผ่าน Google meet

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back