คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะกรรมการวิจัยและตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการเขียนบทความวิจัยและตำราทางการพยาบาล”

− Nov 21,2020 −

คณะกรรมการวิจัยและตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการเขียนบทความวิจัยและตำราทางการพยาบาล” ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนตำราที่มีคุณภาพ และสามารถผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในวารสารที่มีค่าระดับมาตรฐานสากล ให้แก่อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการผลิตตำราและการเขียนบทความทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี ธรากุล และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุลี   ทองวิเชียร เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ. ห้องประชุมชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back