คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

การประชุมวิชาการประจำปี 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในหัวข้อเรื่อง“นวัตกรรมทางการพยาบาล: จุดเปลี่ยนสู่วิถีชีวิตใหม่ (Nursing Innovation: Toward New Normal)”

− Sep 11,2020 −

การประชุมวิชาการประจำปี 2563ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย
คณะพยบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชนต์หลุยส์ และ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ในหัวข้อเรื่อง“นวัตกรรมทางการพยาบาล: จุดเปลี่ยนสู่วิถีชีวิตใหม่ (Nursing Innovation: Toward New Normal)” วันที่ 4-5 กันยายน 2563 ณ ชั้น 2 อาคารดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง:CNEU 11.5 จากสภาการพยาบาล)

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back