คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่า บุคลากรทางด้านสุขภาพผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปี 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Jul 20,2020 −

ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่า บุคลากรทางด้านสุขภาพผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ในหัวข้อเรื่อง

“นวัตกรรมทางการพยาบาล: จุดเปลี่ยนสู่วิถีชีวิตใหม่ (Nursing Innovation: Toward New Normal)” 


วันที่ 4-5 กันยายน 2563 ณ ชั้น 2 อาคารดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (*อยู่ระหว่างการพิจารณาหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง(CNEU) จากสภาการพยาบาล) สามารถลงทะเบียนOnlineได้ที่ https://forms.gle/M8wmmENAcJW4jYTT9 *ค่าลงทะเบียน 700 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และ 1,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  (ปิดรับบทความ 20 ส.ค. 63)

โอนค่าลงทะเบียนธนาคารกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชื่อบัญชี น.ส.สุวิมล  แสนเวียงจันทร์ และ นางประทีป  ปัญญา เลขที่บัญชี  047-807431-3 

*ส่งสำเนาแจ้งการโอนมาที่ E-mail: cnebkkthon@bkkthon.ac.th
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-800-6800-5 ต่อ 1504, 098-9364541

Back