คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

− Aug 27,2019 −

คุณสมบัติการสมัคร

1.  จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ คณิตย์

2.  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

3.  น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก.

ค่าสมัครสอบ 

ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

กำหนดการสอบ

วันที่ 19 มกราคม สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจร่างกายตั้งแต่เวลา 8.30-15.00

 รายวิชาที่สอบคัดเลือก

1. ความรอบคอบ – ภาษาไทย             สอบเวลา      08.30 – 09.00  น.

2. ภาษาอังกฤษ                               สอบเวลา      09.00 – 10.00  น.

3. วิทยาศาสตร์                                สอบเวลา      10.00 – 11.00  น.

4. คณิตศาสตร์                                 สอบเวลา      11.00 – 12.00  น.

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเวลา 13.30-15.00 น.


ประกาศผลสอบพร้อมลงทะเบียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย / อาจารย์แนะแนว / อาจารย์ประจำคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย / คณะพยาบาลศาสตร์/ สมัครออนไลน์ที่ www.bkkthon.ac.th

กู้กรอ.หรือกยศ.ได้ ติดต่อสอบถาม 02 800-6801-5  ต่อ 1504

อ.ดร.สุวิมล โทร 089 235 8800, ID Line : 062 818 9315 

Back