คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายใต้โครงการ เปิดโลกทัศน์องค์กรวิชาชีพทางการพยาบาลในประเทศไทยสู่การเป็นพยาบาลมือาชีพ

− Aug 17,2019 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการ​ศึกษาดูงานที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายใต้โครงการ "เปิดโลกทัศน์องค์กรวิชาชีพทางการพยาบาลในประเทศไทยสู่การเป็นพยาบาลมืออาชีพ"  ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00-12.00  น.  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 134 คน ในการเรียนการสอนรายวิชา ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล (NS439) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุลีทองวิเชียร อาจารย์ร้อยตำรวจโทหญิง ดร. เจือจันทน์   วัฒกีเจริญ และ อาจารย์ปุณณิภัสส์   อริยะปรานต์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้รู้จักองค์กรวิชาชีพการพยาบาล และภารกิจของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back