คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาลด้วยการเจริญสติ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

− Oct 03,2018 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปรัชญาในด้านการศึกษาและมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดี มีคุณธรรม และเป็นผู้นำด้านสุขภาพ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะที่สำคัญทางวิชาชีพให้สอดรับกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาตนเองสู่การประกอบวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดโครงการ “เสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาลด้วยการเจริญสติสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4” โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา NS 439 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาพยาบาลได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาลด้วยการเจริญสติ สามารถนำหลักปฏิบัติในการบริหารสติ หลักคุณธรรม จริยธรรม นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back