คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการเปิดโลกทัศน์สู่ผู้นำทางด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านผู้นำทางการพยาบาล

− Oct 03,2018 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปรัชญาในด้านการศึกษาและมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดี มีคุณธรรม และเป็นผู้นำด้านสุขภาพ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้และมีทักษะในด้านวิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะที่สำคัญทางวิชาชีพให้สอดรับกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาตนเองสู่การประกอบวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดโครงการ

“เปิดโลกทัศน์สู่ผู้นำทางด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านผู้นำทางการพยาบาล” สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4” โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา NS 440  การบริหารทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาทักษะในระบบบริหารคุณภาพการบริการทางการพยาบาล และเปิดโลกทัศน์ทางด้านการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพโรงพยาบาลแก่นักศึกษาศาสตร์ ในวัน  13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับความอุนเคราะห์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back