คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

การศึกษาดูงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

− Aug 06,2018 −

“การศึกษาดูงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน ๙๔ คน ในการเรียนการสอนรายวิชา ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล (NS439) นำโดยอาจารย์ร้อยตำรวจโทหญิง ดร. เจือจันทน์   วัฒกีเจริญ และ อาจารย์ปุณณิภัสส์   อริยะปรานต์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้รู้จักองค์กรวิชาชีพการพยาบาล และภารกิจของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back