คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

− Jul 29,2018 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จะมีการจัดโครงการสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการนี้จัดขึ้นในวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back