คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

− May 30,2018 −

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 

คุณสมบัติผู้สมัครผู้ช่วยพยาบาล

  1. สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย (ม.6 กศน. ปวช. ปวส.)
  2. อายุ 18 - 40 ปี
  3. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
  4. ไม่เป็นโรคติดต่อ
  5. สุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

เอกสารในการสมัคร

  1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
  3. รูปถ่ายสี หน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน 3 ชุด

ติดต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โทร 02-800-6800 ต่อ 1504 หรือ อาจารย์ปาณิศา ไกรวงษ์ โทร 098-273-3243

 

Back