คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Apr 29,2018 −

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ในเทศกาลสงกรานต์ โดยเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที และขอขมาคณาจารย์ในสิ่งที่เคยกระทำผิดพลาดหรือล่วงเกินไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย ทางวาจาหรือทางใจ และขอรับพรจากคณาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย ในโอกาสนี้คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมกันสวมใส่ชุดไทยเพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย    

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back