คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5

− Jan 17,2018 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5

เปิดรับสมัคร   3 มกราคม - 30 เมษายน 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษารับรอง

2. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดอบรม

3. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

     4. สุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

เอกสารในการสมัคร

1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน (ค่าสมัคร 500 บาท)

2. สำเนาวุฒิการศึกษา ม. 6 หรือเทียบเท่า

3. รูปถ่ายสี หน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน 3 ชุด

ติดต่อ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โทร 02- 800-6801-5 ต่อ 1504,

อ.นารีรัตน์  อมรศุภรศาสตร์  081- 627-6085, อ. สุลี ทองวิเชียร  084-646-4910

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์       วิชาวิทยาศาสตร์, ความรู้ทั่วไป และภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สอบรอบที่ 1  -  วันที่   10  มีนาคม 2561 

สอบรอบที่ 2  -  วันที่   12  พฤษภาคม 2561         

ตรวจร่างกาย    รอบที่ 1 - วันที่ 17 มีนาคม 2561

รอบที่ 2 - วันที่  19 พฤษภาคม 2561

ลงทะเบียน       รอบที่ 1 - วันที่    24 มีนาคม 2561

รอบที่ 2 - วันที่   26 พฤษภาคม 2561

เปิดอบรม        5  มิถุนายน 2561    เรียนเวลาเย็น (วันอังคาร, พฤหัสบดี) และทุกวันเสาร์/ อาทิตย์

ค่าบำรุงการศึกษา  ตลอดหลักสูตร  70,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก และอื่นๆ ตามข้อตกลง)

Back