คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการสุขภาพดีด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี

− Dec 13,2017 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี มีปรัชญาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดี มีคุณธรรม และเป็นผู้นำด้านสุขภาพ และเห็นความสำคัญในการศึกษาภูมิปัญญาไทยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วย จึงจัดดโครงการสุขภาพดีด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย เป็นการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาไทยกับการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ในครั้งนี้มีการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย และการนวดเพื่อผ่อนคลาย โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยทั้งหมด 3 ชิ้น ประกอบด้วย พิมเสนน้ำ ยาหม่องสูตรไพร และการนวดแผนไทยเพื่อการผ่อนคลาย

นอกจากนั้น นักศึกษาได้ต่อยอดโครงการ โดยนำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยไปจัดแสดงผลงานและจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจในงาน BTU Unify ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560   ที่ผ่านมา 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back