คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

− Sep 22,2017 −

       กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทยสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560  จัดขึ้น ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาพยาบาลมีคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานมารยาทตามวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทยมาใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูสังฆภารพิสิษฐ์ (พระอาจารย์มาโนช ธมฺมครุโก) เป็นพระวิทยากรในการบรรยายธรรมเรื่อง “การรักษาศีล 5  ความกตัญญู และการฝึกสติเบื้องต้นเพื่อในชีวิตประจำวัน”  ณ โอกาสนี้นักศึกษาพยาบาลร่วมกันเป็นจิตอาสาในการทำความสะอาดจานชามที่วัด เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและผู้อื่น

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back