คณะนิเทศศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

โครงสร้างหลักสูตร1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Communication Arts Program in Innovative Media Design and Media Production

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 ภาษาไทย     ชื่อเต็ม   นิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ)          

ชื่อย่อ     นศ.บ. (นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ)  

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม   Bachelor of Communication Arts (Innovative Media Design and Media Production)

                                  ชื่อย่อ     B.Com.Arts (Innovative Media Design and Media Production)

3.  วิชาเอก            

                นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

120 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ(4 ปี)

5.2 ภาษาที่ใช้

                        จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

5.3 การรับเข้าศึกษา

        เป็นผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบเท่า รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

         5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

         5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                6.1 นักออกแบบและผลิตสื่อ เช่น ช่างภาพ พนักงานออกแบบกราฟิก ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณา ผู้กำกับศิลป์ผู้ผลิตรายการแพร่ภาพและกระจายเสียง พนักงานตัดต่อ ผู้ผลิตงานภาพยนตร์ ผู้ออกแบบผลิตสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์

                6.2 นักปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ นักสื่อสารองค์กร นักสื่อสารการตลาด ผู้จัดกิจกรรมพิเศษ

                6.3 สื่อมวลชน เช่น ผู้ประกาศ ดีเจ นักจัดรายการ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้สื่อข่าว

                6.4 ประกอบอาชีพอิสระ ที่อยู่ในขอบข่ายของการใช้งานทางด้านนวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ