ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

− Aug 26,2022 −

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครใน 2 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)

  • สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติอื่น ๆ

1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด

- มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ

2. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา(ทำงาน 5 วัน)

3. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

4. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


ส่งใบสมัครได้ที่     16/10 ถ.ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 หรือ ส่ง RESUME มาที่ E-mail:  pakvalunh.pan@bkkthon.ac.th  สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 085-8431569 อ.ภัควลัญชญ์ ผาณิตพิเชฐวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปBack