ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาทันตกรรมจัดฟัน

− May 21,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

เป็นทันตแพทย์ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน (ปริญญาโท, ปริญญาเอก, วุฒิบัตร หรือเทียบเท่า) จากสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศ

 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด

- มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ

 

อัตราเงินเดือน

 อัตราเงินเดือนที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้า จำนวน 1 รูป

2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ

 

การสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ btudental@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณ จักรพรรณ คำใจ

หมายเลขโทรศัพท์ 081-8823867Back