หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักแผนและประกันคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกนด์ คอนเวชั่น

1. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

2. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การสร้างคนไทย 4.0 ธำรงความเป็นไท่ย แข่งขันได้ในเวทีโลก

นำเสนอโดย : รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์)

3. การประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ : การดำเนินงานระดับชาติแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

นำเสนอโดย : รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (น.ส.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย)

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

5. ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Back