หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักแผนและประกันคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

1. คู่มือการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สำหรับคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

2. คู่มือการปฏิบัติงานการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎกระทรวงการขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558

3. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

4. คู่มือการปฏิบัติงานระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

5. แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล ฉบับปรับปรุง 14 กันยายน 2561

Back