หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการอย่างเท่าเทียมกัน

 

พันธกิจ

ส่งเสริมการให้บริการและสวัสติการสำหรับนักศึกษาพิการ ตามความต้องการและจำเป็น

เป้าประสงค์

นักศึกษาพิการได้รับบริการและสวัสติการที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม

 

บุคลากรประจำศูนย์

1.อาจารย์อโณทัย  บุณยะบูรณ์

2.อาจารย์ปรารถนา  หรั่งศรีทอง

3.อาจารย์กฤธิญา  ไชยยนต์

4.อาจารย์ฐิติกา ชาญชัยศรี

5.นางสาวอังคณา วงศ์ธิติเมธา

6.นางสาวพรรณภา หวังทวีวงศ์

 

ติดต่อได้ที่

ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารอินเตอร์ 

หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ 02-800-6800-5 ต่อ 4005

หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 065-7415455 , 081-3929566 , 0929924614

Email : Dss.btu@bkkthon.ac.th