หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักอธิการบดี

ปรัชญา

“พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์ มุ่งมั่นก้าวไกล เต็มใจบริการ”

พันธกิจ 

สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา พัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้การบริการแก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนางาน พัฒนาบุคลากร
  3. เพื่อประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นระบบ รวดเร็ว และตรวจสอบได้