หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักวิทยบริการ

เจ้าหน้าที่

 • อาจารย์สุจิตรา แร่มี

  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

  วุฒิการศึกษา

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 • อาจารย์สมศรี อ้นประดิษฐ์

  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

 • นางสาวเสาวรส อังคนา

  เจ้าหน้าที่