หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักวิทยบริการ

ดาวน์โหลด / ลิงก์ / อื่นๆ

ฐานข้อมูลสำหรับค้นคว้าวิจัยที่บอกรับ/ บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

  1. Evidence-Based Care Sheet

  2. ProQuest Central

คู่มือการใช้งาน ProQuest Central

​คู่มือการใช้งาน ProQuest Central ภายนอกมหาวิทยาลัย

     3. IGLibrary (ฐานข้อมูลทางด้าน Medical and Healthcare Collection)


ระบบสืบค้นห้องสมุด


ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อักขราวิสุทธิ์)


แหล่งอ้างอิงสารสนเทศ

แหล่งสารสนเทศด้านพยาบาล

1. วารสารพยาบาลทหารบก

2. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต   

3. วารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

4. วารสารพยาบาลสาธารณสุข            

5. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. วารสารพยาบาลศาสตร์

7. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH)

8. Journal of Health Science and Medical Research   

9. วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร

10. วารสารการพยาบาลและการศึกษา

11. วารสารสภาการพยาบาล

12. Pacific Rim International Journal of Nursing

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

1. Accesss Medicine

2. Ramkhamhaeng University e-Books

3. ศูนย์รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไทย 

4. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา

5. Future of Living - อนาคตของการใช้ชีวิต

6. Future of Work - อนาคตของการทำงาน

7. Future of Learning - อนาคตของการเรียนรู้

8. Future of Play - อนาคตของความเพลิดเพลิน

9. Future of Mobility - อนาคตของการเดินทาง

10. Future of Sustainability - อนาคตของความยั่งยืน

 

แหล่งสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. สงขลานครินทร์เวชสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. Global Health Council

3. สมาคมเวชสารสนเทศไทย

4. PubMed

5. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7. WHO Publication

8. นิตยสารชีวจิต

9. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

10. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

แหล่งสารสนเทศด้านการบริหาร

1. สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

2. สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย

3. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

4. หอสมุดและจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย

5. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

แหล่งสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว

1. e-TAT Tourism Journal

2. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

3. สมาคมโรงแรมไทย

4. ศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

5. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

6. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

8. มูลนิธิใบไม้เขียว

9. สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน

10. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

11. สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว

12สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการผจญภัย

แหล่งสารสนเทศด้านการศึกษา​

1. WorldWide Classroom

2. กระทรวงศึกษาธิการ

3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

4. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว.

5. Australasian Digital Theses Program

6. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แหล่งสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. กรมประชาสัมพันธ์

2. สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

3. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. สำนักงานผู้ตรวจสอบแผ่นดินของรัฐสภา

5. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา

6. The UK Statute Law Database

7. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

8. สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

แหล่งสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

2. วารสาร ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

3. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

4. วารสารเกษตรศาสตร์

5. Thammasat International Journal of Science and Technology

6. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แหล่งสารสนเทศด้านอื่นๆ

1. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ฐานข้อมูลวารสาร

3. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

4. แหล่งรวบรวมวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

6. DOAJ (Directory of opene access journals)

7. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS)

8. ABAC JOURNAL

9. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

แหล่งสารสนเทศด้านภาษา

1. Learning OGDEN' s basic English

2. Learn English Online Free

3. เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์


พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย

1. Lexitron

พจนานุกรมอังกฤษ - อังกฤษ

1. Bartleby

2. Allwords

3. OUP

พจนานุกรมไทย - ไทย

1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน


ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์

 

ชื่อวารสาร

หน่วยงานผู้จัดทำ

จดหมายข่าวประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

www2.ipnewsletter/sr.mahidol.ac.th/

ราชกิจจานุเบกษา

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

http://journal.nida.ac.th/journal/index.php

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

http://journal.nida.ac.th/journal/index.php

วารสารการบริการและการท่องเที่ยว

สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยสยาม

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat/issue/view/16821

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all

วารสารนักบริหาร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal.php

วารสารบริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal.php

วารสารบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.jba.tbs.tu.ac.th/index.php?page=Article-List

วารสารประชากร

สมาคมนักประชากรไทย

http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ThaiPopulationJournal/

วารสารประชากรและสังคม (Journal of Population and Social Studies)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpss/

วารสารพัฒนาสังคม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

http://journal.nida.ac.th/journal/index.php

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

http://journal.nida.ac.th/journal/index.php

วารสารยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

https://www.moj.go.th/index.php

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

http://journal.nida.ac.th/journal/index.php

วารสารราชบัณฑิตยสถาน

ราชบัณฑิตยสถาน

https://www.orst.go.th/

วารสารวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

http://magazine.culture.go.th/

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

สำนักงานวิจัย  นวัตกรรมและพันธมิตร

https://www.kmutt.ac.th/rippc/online.htm

วารสารวิชาชีพบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.jap.tbs.tu.ac.th/index.php?page=Article-List

วารสารวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

https://www.hsri.or.th/taxonomy/term/844

วารสารเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/main.php?

วารสาร สกสค.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

http://www.otep.go.th/index.php?p=index

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

http://kaekae.oas.psu.ac.th/ojs/psuhsej/

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (The Journal of Institute of Cultureand Arts)

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica/index

วารสารสถิติ (รายไตรมาสและรายปี)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/download/docdown.html

วารสารสมาคมนักวิจัย

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

http://www.ar.or.th/News/Info/10058

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

https://www.dmh.go.th/journal/

Free Databased

ฐานข้อมูลบทความวารสารทางการแพทย์ จำนวน 66,274 ชื่อเรื่อง จากวารสาร 630 ชื่อเรื่อง สามารถสืบค้นได้ฟรี ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text) ตรวจสอบค่า Impact Factor ได้

 

http://www.freemedicaljournals.com/

ฐานข้อมูลทางด้านวารสาร มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์

https://www.frontiersin.org/about/journals-a-z

คำอธิบาย: https://library.nmu.ac.th/images/logo/medlineplus.JPG

https://library.nmu.ac.th/images/logo/medlineplus.JPG

ข้อมูลสำหรับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกโดยนำเสนอข่าวทางการแพทย์ล่าสุดและมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลเกี่ยวกับยาและโรคที่สำคัญ และการศึกษาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและ CME

https://reference.medscape.com/

 

 

ฐานข้อมูล EBSCO Open Dissertations™  ให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ กว่า 500,000 รายการ จาก  25 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

https://biblioboard.com/opendissertations/

CUIR “Open to Public. Open to All.สามารถใช้บริการและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการฉบับเต็ม (Fulltext) และอื่นๆ ในคลังปัญญาจุฬาฯ ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือ Log in อีกต่อไป

https://cuir.car.chula.ac.th/

 ThaiLIS ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

 

 

วารสารวิชาการภาษาไทย

Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย รวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

https://www.tci-thaijo.org/

ฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ

และข้อมูลการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย รวมทั้งรายงานดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารวิชาการไทย ทั้งวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) เท่านั้น

https://tci-thailand.org/?fbclid=IwAR3Pg27gHjirhN-Popvrc8cD8QmtCAg5ibi3qrqv2-QOXjaHHgok8Z3EpeM

วารสารเกื้อการุณย์ จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลการวิจัยทางการพยาบาล รวมทั้งศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษา การวิจัยและการบริการทางการพยาบาล 

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kcn

วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง วารสารการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปของนิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผู้ป่วย และบทความวิชาการทางการแพทย์  รวมทั้งผลงานวิชาการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/index

วชิรสารการพยาบาล ให้ข้อมูลบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความพิเศษ และปกิณกะ 

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/index