หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา 

ในปี  พ.ศ. 2550  วิทยาลัยได้จัดตั้งโครงการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในอันที่จะทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว กล่าวคือ การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และให้บริการข้อมูลแก่นักศึกษาคณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป  พร้อมทั้งจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเป็นเพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาการ เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแสวงหารูปแบบและแนวทางในการประยุกต์องค์ความรู้ทางวิชาการมาใช้ในการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังจัดทำ โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  เช่น  โครงการอนุรักษ์ศิลปะดนตรีพื้นบ้าน  4  ภาค และมีบทบาทในการเสนอแนะนโยบายการวิจัย  ด้านวัฒนธรรมและ การอนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรม ในรูปของสิ่งพิมพ์นิทรรศการ  การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมอีกด้วยการดำเนินงานดังกล่าวจะบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นชุมชน และในการดำเนินงานที่ผ่านมาได้พบว่า ยังมีงานด้านศิลปวัฒนธรรมอีกจำนวนมากที่ต้องการการทำนุบำรุงส่งเสริม  และเผยแพร่  แต่เนื่องจากยังไมประสบปัญหาและอุปสรรคอันได้แก่  การขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ  ทำให้ไม่สามารถขยายงานออกไปตามที่คาดหวังไว้  ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพได้  จึงได้เสนอการจัดตั้งเป็น  “ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ” ให้เป็นองค์กรของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

ปรัชญา 

“ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  สืบสานภูมิปัญญา  พัฒนาคน ”

ปณิธาน 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มีปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิภาคโดยแสวงหาองค์ความรู้  เพื่อประโยชน์และเสริมสร้างความเข็มแข็งของสังคมไทย  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม  มีความรักความสามัคคี  อันจะนำไปสู่การพัฒนาชาติไทยให้มีความเจริญมั่นคงและมั่งคั่งทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

วิสัยทัศน์ 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการทำนุบำรุงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ทำการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลพื้นฐาน  และให้ริการข้อมูล      แสวงหารูปแบบ  และแนวทางในการประยุกต์  องค์ความรู้ทางวิชาการ  มาใช้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการผลิตงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
 2. สร้างระบบบริหารจัดการความรู้จากงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์
 3. สร้างระบบฐานข้อมูล  และสารสนเทศการงานศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิผล
 4. ผลิตและพัฒนานักศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ  และคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อสร้างงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 5. สร้างความสัมพันธ์  และร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม
 6. สร้างเพิ่มผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ  มาตรฐานสากล  สอดคล้องกับการเรียนการสอนของสถาบันและการพัฒนาประเทศ สามารถเผยแพร่ ตีพิมพ์ และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ  และในระดับนานาชาติได้

นโยบาย

 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและการดำเนินงาน  เพื่อสนับสนุนการผลิตงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
 2. สร้างระบบบริหารจัดการความรู้จากงานศิลปวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์
 3. สร้างระบบฐานข้อมูล  และสารสนเทศการงานศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิผล
 4. ผลิตและพัฒนานักศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ  และคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อสร้างงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 5. สร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม  ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 6. เพิ่มผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ    มาตรฐานสากล  สอดคล้องกับการเรียนการสอน  ของสถาบันและการพัฒนาประเทศ  สามารถเผยแพร่  ตีพิมพ์และนำไปใช้ประโยชน์  ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติได้