หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักบริการและกิจการนักศึกษา

ประวัติความเป็นมาของสำนักกิจการนักศึกษา

สำนักกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2547 โดยได้ ตระหนักถึงความสำคัญ ที่จะมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนา ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรีในด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการพัฒนา และการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
สำนักกิจการนักศึกษาตั้งอยู่ภายในอาคารสโมสรนักศึกษาภายในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อยู่ เลขที่ 16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170 สถานที่ตั้งของ สำนักกิจการนักศึกษา อยู่ในเขตพื้นที่แวดล้อมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่แยกมาจากหน่วยงาน ของ สำนักอธิการบดี ที่สามารถให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้อย่าง เพียบพร้อม และสร้างภาพพจน์ของทางมหาวิทยาลัยได้อย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ปีการศึกษา 2550 สำนักกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการจัดตั้งมาเพื่อภารกิจความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรีในการพัฒนาทุกรูปแบบโดยเน้นการแสวงหาทุน การเจรจา ธุรกิจ การสร้างความร่วมมือ และการ ประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่การ พัฒนา บุคลากร การสร้างมาตรฐานทาง วิชาชีพและสภาพทางร่างกาย และการ เผยแพร่ชื่อเสียงขององค์การ ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อการพัฒนา และการเสริมสร้าง ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ปรัชญา 

กิจกรรมและกิจการนักนักศึกษาเป็นรากฐานการพัฒนานักศึกษาสู่ความสำเร็จ

ปณิธาน

มุ่งสร้างสรรค์พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญาเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

ภารกิจ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีให้ความสำคัญต่อภารกิจด้านสำนักกิจการนักศึกษานอกเหนือไปจากการพัฒนา ด้านวิชาการ โดยมุ่งเน้น ถึงเรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการ ส่งเสริมด้านการกีฬา เพื่อพัฒนานักศึกษาในทุกๆ ด้านทังสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคมและวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาเป็นปัจจัยหลักควบคู่กับกิจกรรมทางวิชาการ ที่จะทำให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีคุณลักษณะเก่ง ดี มีความสุข และมีความรู้คู่คุณธรรม ในช่วงปี 2545 – 2548 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนิน 
ภารกิจด้านกิจการนักศึกษา ต่อมาในปี 2549 ได้ยกฐานะเป็นสำนักกิจการนักศึกษา มีผู้กำกับดูแลคือ ผู้อำนวยการ สำนักกิจการนักศึกษาและ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประเภท และลักษณะของกิจกรรม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมในการศึกษา และสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม
  2. เพื่อมุ่งมั่นให้บริการและสวัดิการแก่นักศึกษาอย่างเหมาะสมสะดวกและรวดเร็ว
  3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบัณฑิตที่เก่ง ดี มีควาสามารถ มีคุณธรรมและมีความสุขโดยให้ สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ