คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Technology Program in Industrial Technology

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย           ชื่อเต็ม      เทคโนโลยีบัณฑิต  (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

                        ชื่อย่อ        ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม      Bachelor of Technology (Industrial Technology)

                        ชื่อย่อ        B.Tech. (Industrial Technology)