คณะรัฐศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

 

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Political Science Program in Politics and Government

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย             ชือเต็ม    รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)

                          ชื่อย่อ      ร.บ. (การเมืองการปกครอง)

ภาษาอังกฤษ         ชื่อเต็ม    Bachelor of Political Science (Politics and Government)

                          ชื่อย่อ      B.Pol.Sc (Politics and Government)