คณะนิติศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jul 29,2023 −

ผลงานนักศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคทางกฏหมายในการบังคับใช้ “พระราชบัญญัติการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562”