คณะนิติศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Apr 29,2024 −

ผลงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

  มาตรการลงโทษทางอาญาระดับกลางของประเทศ แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการใช้กำลังจับที่เหมาะสมของเจ้าพนักงานตำรวจ
− Jul 29,2023 −

ผลงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ปัญหาและอุปสรรคทางกฏหมายในการบังคับใช้ “พระราชบัญญัติการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562”