คณะนิติศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์


รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ            Master of Laws Program in Laws


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย               ชื่อเต็ม    นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นิติศาสตร์)                  

                            ชื่อย่อ      น.ม. (นิติศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ           ชื่อเต็ม    Master of Laws (Laws)

                            ชื่อย่อ      LL.M.  (Laws)