คณะดุริยางคศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการดนตรี

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:                 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการดนตรี

ภาษาอังกฤษ:             Bachelor of Music Program in Music Interdisciplinary

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย):            ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  (สหวิทยาการดนตรี)

ชื่อย่อ (ไทย):             ดศ.บ. (สหวิทยาการดนตรี)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):        Bachelor of Music (Music Interdisciplinary)

ชื่อย่อ (อังกฤษ):         B.M. (Music Interdisciplinary)