คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:            หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ภาษาอังกฤษ:        Bachelor of Public Health Program in Public Health

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย):        สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย):         ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):    Bachelor of Public Health (Public Health)

ชื่อย่อ (อังกฤษ):     B.P.H (Public Health)