คณะบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Oct 19,2015 −

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ ครั้งที่5 ประจำปี 2558

− Oct 19,2015 −

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

− Oct 19,2015 −

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

− Oct 19,2015 −

งานประชุมวิชาการในประเทศไทย

− Oct 17,2015 −

แนวทางการเขียนบทความวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสู่การเผยแพร่

บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่นำเสนอโดยมีรูปแบบเฉพาะในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพหนึ่ง ๆ ซึ่งผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาการหรือสาขาวิชาชีพนั้น จึงจะสามารถอ่านและตัดสินใจได้ว่าความนำข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร   หรือตัดสินใจได้ว่าผลงานนั้นมีคุณค่าและความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ผู้สนในทั่วไปก็ควรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการเพิ่มพูนความรู้ได้ในระดับหนึ่ง การเขียนบทความวิจัยที่ดี จึงควรมีประเด็นหรือแนวคิดที่ชัดเจน มีสาระทางวิชาการที่ถูกต้อง…
− Oct 17,2015 −

การพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21

เอกสารสรุปการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 จัดทำขึ้นเพราะต้องการให้อาจารย์ในคณะบัญชีมีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาและนักศึกษา  การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21   ทำให้สิ่งต่าง ๆ ต้องมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม ซึ่งในศตวรรษที่ 21 เน้นในเรื่องทักษะแห่งการเรียนรู้ขึ้น   เชิญวิทยากรและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในคณะ  โดยหวังว่าความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอนนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกันไปปรับใช้ในการสอนของตนเองให้หลากหลาย ทั้งอาจารย์ภายในคณะบัญชี  …
− Oct 05,2015 −

สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป้นอาจารย์มหาวิทยาลัย

− Jul 16,2014 −

เทคนิคการสอนบัญชีอย่างไรให้สนุก

− Jul 16,2014 −

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อ พัฒนาผลงานวิจัยสู่การเผยแพร่

− Jul 16,2014 −

จรรยาบรรณนักวิจัย