คณะนิเทศศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ภาษาอังกฤษ               Doctor of Philosophy Program in Communication Arts

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย                  ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

                               ชื่อย่อ   ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ              ชื่อเต็ม  Doctor of Philosophy (Communication Arts)

                               ชื่อย่อ   Ph.D. (Communication Arts)