คณะนิเทศศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                        หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ภาษาอังกฤษ                   Master of Communication Arts Program in Communication Arts 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย           ชื่อเต็ม   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

                                      ชื่อย่อ    นศ.ม.

ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม   Master of Communication Arts

                                      ชื่อย่อ    M.Com.Arts.

 

3.  วิชาเอก        

ไม่มี

 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต


<< DOWNLOAD >>