สมัครงาน

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Feb 06,2023 −

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาต่อไปนี้
1 สาขาสรีรวิทยา
2 สาขาจุลชีววิทยา
3 สาขาชีววิทยา
4 สาขาพยาธิวิทยา
5 สาขาฟิสิกส์
6 สาขาชีวเคมี
7 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมBack