หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สถาบันภาษาต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น ได้กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2559 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.ipthailand.go.th

Back