หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สถาบันภาษาต่างประเทศ

ประวัติความเป็นมา

สถาบันภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาในสาขาอื่นๆ ทุกระดับ และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ได้รับการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อันได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาเกาหลี และภาษาจีน เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ปรัชญา

แหล่งการเรียนรู้  วิจัยสู่ชุมชน  เลิศล้ำภาษา บริการอย่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งการเรียนรู้ พัฒนางานวิจัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา และบริการอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ

 1. มุ่งสร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่
 2. เป็นแหล่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 3. มุ่งบริการและพัฒนาความรู้ด้านภาษา

เป้าประสงค์

 1. มีบทความวิจัยได้รับการเผยแพร่
 2. มีคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันทำวิจัย โดยนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
 3. มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนในสังคม
 4. มีการบริการแก่ผู้ใช้ด้วยจิตสำนึกที่ดี
 5. บริการความรู้ด้านภาษาให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป
 6. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป
 7. กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างการบริหารชัดเจน มีความยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส เอื้อต่อการดำเนินงานที่รวดเร็ว บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

บุคลากรภายในสถาบันภาษาต่างประเทศ

 1. รศ.ดร.ประไพศรี  โห้ลำยอง                           ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถาบันภาษาต่างประเทศ
 2. รศ.ดร.ภัทรียา รวยสำราญ                             ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ
 3. ดร.จันทรัตน์ ภคมาศ                                   ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ
 4. อาจารย์ฉัตรปวีณ อำภา                                 ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ
 5. อาจารย์ภัสพร บุญศิริ                                   ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ
 6. อาจารย์เฉิน เจิ้น คุน                                    ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ
 7. อาจารย์สุนิสา เนียมขันธ์                                ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ
 8. อาจารย์วิรังรอง ตั้งศักดิ์สถิต                            ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ
 9. อาจารย์ ชนกนันท์ เจริญกุล                            ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ
 10. Ms. Rachelle Irish Raymundo                    ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ
 11. Mr. Nigel Thomas                                   ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ
 12. Mr.Bryan Fernandes                               ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ
 13. Mr.Jason Jellison                                   ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ
 14. Ms.Verginia Palista                                ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ
 15. Mr.Zhang Lei                                        ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ
 16. Ms. Jinhui Ahn                                      ตำแหน่ง  อาสาสมัครชาวเกาหลี
 17. นางสาวกัสมีนี อุเซ็ง                                    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ

บริการของสถาบันภาษาต่างประเทศ

 1. แปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ จีนและเกาหลี        
 2. จัดอบรม โครงการด้านภาษาต่างๆ
 3. ให้คำปรึกษาทางด้านการใช้ภาษา อังกฤษ จีน และเกาหลี

 


ติดต่อ ห้อง 4101 ชั้น 1 อาคารสาธารณสุขศาสตร์ เลขที่ 16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา

แขวง/เขต ทวีวัฒนา กทม.10170 โทร. 02-800-6800 ต่อ 151

E-mail: Fli_btu@yahoo.com

เวลาทำการ: วันอาทิตย์ - วันศุกร์ 08.30-17.00 น.