คณะนิติศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ผศ.เสงี่ยม บุษบาบาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันรพี

− Aug 09,2015 −

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  นำโดย ผศ.เสงี่ยม บุษบาบาน  คณบดีคณะนิติศาสตร์

ได้วางพวงมาลาถวายราชสักการะ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรี ดิเรกฤทธิ์

เนื่องในวันรพี  7 สิงหาคม 2558