คณะนิติศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย           หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ       Bachelor of  Laws Program in  Laws

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย          ชื่อเต็ม    นิติศาสตรบัณฑิต  (นิติศาสตร์)         

                       ชื่อย่อ      น.บ.  (นิติศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม    Bachelor of  Laws (Laws)

                      ชื่อย่อ      LL.B. (Laws)

 ดาวน์โหลดหลักสูตร