คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์