คณะพยาบาลศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ / คณาจารย์

 • อาจารย์ ประทีป ปัญญา

  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

  วุฒิการศึกษา :

  • ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ // ปีที่สำเร็จ : 2550 //  
  - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
  - พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 
  - การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
  - ประกาศนียบัตร
 • อาจารย์กนกวรรณ ชัยสิทธิ์สงวน

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  วุฒิการศึกษา
  - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
  - พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
 • รองศาสตราจารย์ วิจิตรา กุสุมภ์

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย
  วุฒิการศึกษา
  - ร.ป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
  - วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2532
  - กศ.บ. (การศึกษาพยาบาล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2522
  - ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัย โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย วชิรพยาบาล 2516

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุลี ทองวิเชียร

  วุฒิการศึกษา :

  • ปริญญาเอก // สาขาวิชาเอก : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) (การพยาบาลสาธารณสุข) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2544 //  
 • อาจารย์ กรองแก้ว ราษฎรดี

  วุฒิการศึกษา :

  - พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต (พย.ม.)
  - พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
 • อาจารย์ นาถสุดา โชติวัฒนากุลชัย

  อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

  วุฒิการศึกษา :

  - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
  - พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
  - ประกาศนียบัตร
 • อาจารย์ ปิ่นทิพย์ บุณยชาต

  อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

  วุฒิการศึกษา :

  - การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
  - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
  - ประกาศนียบัตร
  - ประกาศนียบัตร
 • อาจารย์ทิพพาพรรณ เดียวประเสริฐ

  วุฒิการศึกษา
  - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • อาจารย์ วิวัน ละมนเทียร

  อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

  วุฒิการศึกษา :

  ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (บริหารการพยาบาล) // สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // ปีที่สำเร็จ : 2543 //  

 • อาจารย์อุทัยวรรณ เธียรไฝ่ดี

  อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

  วุฒิการศึกษา
  - การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
  - พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

   
 • อาจารย์ ดร.มยุรี กมลบุตร

  อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

  วุฒิการศึกษา
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
  - พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
  - ประกาศนียบัตร

 • อาจารย์ สายใหม ตุ้มวิจิตร

  อาจารย์กลุ่มวิชาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  วุฒิการศึกษา :

  ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลผู้ใหญ่) // สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // ปีที่สำเร็จ : 2547  

 • อาจารย์ ชุดาภา เพิ่มวงศ์

  อาจารย์กลุ่มวิชาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  วุฒิการศึกษา :

  -ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2544 //  

  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
  - ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง

 • อาจารย์ วิลาวัณย์ เพ็งพานิช

  อาจารย์กลุ่มวิชาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  วุฒิการศึกษา :

  - ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) (สุขศึกษา) // สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // ปีที่สำเร็จ : 2540 //  

  - ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
  - พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

 • อาจารย์พิชชานันท์ กันพุ่ม

  อาจารย์กลุ่มวิชาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  วุฒิการศึกษา :

  วิทยาศาสตรบัณฑิต(การพยาบาลเเละผดุงครรภ์)เกียรตินิยมอันดับสอง ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2538
  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง) ม.คริสเตียน พ.ศ.2553

 • อาจารย์อาภากร เปรี้ยวนิ่ม

  อาจารย์กลุ่มวิชาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  วุฒิการศึกษา

  • ปร.ด. (สรีรวิทยาการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2561
  • ศศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2542
  • พย.บ. (การพยา บาลและผดุงครรภ์ชั้น 1) วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2539

   

 • อาจารย์อิศราภรณ์ โนยะราช

  อาจารย์กลุ่มวิชาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  วุฒิการศึกษา
  - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
  - พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

 • อาจารย์ฉัตรฤดี ภาระญาติ

  อาจารย์กลุ่มวิชาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  วุฒิการศึกษา
  - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
   (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  - ประกาศนียบัตร

 • อาจารย์ สุวิมล แสนเวียงจันทร์

  อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน

  วุฒิการศึกษา :

  - ปริญญาโท สาขาวิชาเอก : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (ประชากรศึกษา) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2548 //  

  - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  - ประกาศนียบัตร

 • อาจารย์ สุธิดา ธีระพิทยานนท์

  อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน

  วุฒิการศึกษา :

  • ปริญญาโท สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ // ปีที่สำเร็จ : 2550 //  
  -  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
  -  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

  - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

   

 • อาจารย์ สุชาติ พันธุ์ลาภ

  อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน

  วุฒิการศึกษา :

  ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2552 //
   

  - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
  - พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
  - นิติศาสตรบัณฑิต
  - ประกาศนียบัตร
 • อาจารย์ รุจาภา เจียมธโนปจัย

  วุฒิการศึกษา 

  - พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) มหาวิทยาลัยมหิดล 2551

  - พย.บ. (การพยา บาลและผดุงครรภ์ชั้น 1) มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 2540

 • อาจารย์ พรสุวรรณ จารุพันธุ์

  อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสุภาพจิตและจิตเวช

  วุฒิการศึกษา :

  • ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) // สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // ปีที่สำเร็จ : 2540 //  
  -  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
  - ประกาศนียบัตร
 • อาจารย์ ชลธิชา ชลสวัสดิ์

  อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสุภาพจิตและจิตเวช

  วุฒิการศึกษา :

  • ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง // ปีที่สำเร็จ : 2547 //  
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  - พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
 • ร.ต.ท.หญิง ดร.เจือจันทน์ วัฒกีเจริญ

  • พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
  • วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) ม.มหิดล 2534
  • ค.บ. (การศึกษาพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526
  • วท.บ. (จิตวิทยา) ม.รามค าแหง2525
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลและ อนามัย รร.พยาบาลผดุง ครรภ์และอนามัย 2519
  • ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ รร.พยาบาลผดุงครรภ์และ อนามัย 2519
 • อาจารย์จิราภรณ์ ดีเมือง

  • พย.ม. (การบริหารการ พยาบาล) ม.คริสเตียน 2558
  • พย.บ.(การพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้น 1) ม.คริสเตียน 2549
 • อาจารย์ปาณิศา ไกรวงษ์

  • พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2552
  • พย.บ. (พยาบาลศาสตร์และ ผดุงครรภ์ชั้นสูง) วพ.บรมราช ชนนี นนทบุรี2549
  • ประกาศนียบัตรการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นต้น วพ.ศรีธัญญา 2529
  • ประกาศนียบัตรการพยาบาล จิตเวชส าหรับพยาบาลระดับ ต้น วพ.ศรีธัญญา 2529
  • ประกาศนียบัตรศาสตร์และ ศิลป์ การสอนทางการ พยาบาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2552
 • อาจารย์ปุณณิภัสส์ อริยะปรานต์

  • ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ม. ราชภัฏเชียงใหม่ 2558
  • พย.ม. (พยาบาลเด็ก) ม.มหิดล 2552
  • พย.บ. (การพยาบาลและผดุง ครรภ์ชั้น 1) ม.พายัพ 2545
 • อาจารย์พีรยา นันทนาเนตร์

  • พย.ม. (การพยาบาล สุขภาพจิตและจิตเวช) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม) ม.บูรพา 2547
  • พย.บ. (การพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้น 1) วพ.พระปก เกล้า จันทบุรี 2542
  • ประกาศนียบัตรการพยาบาล และการผดุงครรภ์ วพ.พระ พุทธบาท สระบุรี 2530
 • อาจารย์ภารดี ชาวนรินทร์

  • พย.ม. (การพยาบาลเวช ปฏิบัติชุมชน) ม.คริสเตียน 2552
  • พย.บ. (การพยาบาลและผดุง ครรภ์ชั้น 1) ม.มหิดล 2537
 • อาจารย์วิไล ตาปะสี

  • วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ม.มหิดล 2554
  • พย.บ. (การพยาบาลและผดุง ครรภ์ชั้น 1) ม.หัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ 2537
  • ประกาศนียบัตรเวชปฏิบัติ ทั่วไป (การรักษาโรคเบื ้องต้น) วพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี 2556
 • อาจารย์สมฤดี กีรตวนิชเสถียร

  • พย.ม. (การบริหารการ พยาบาล) ม.คริสเตียน 2559
  • วท.บ. (การพยาบาลและผดุง ครรภ์) ม.พายัพ 2533
 • อาจารย์แสงเดือน กันทะขู้

  • พย.ม. (การ(พยาบาลผู้ใหญ่) ม.มหิดล 2552
  • พย.บ. (การพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้น 1) ม.มหิดล 2548
 • ผศ. ร.ต.ต. หญิง ดร. เรวดีทรรศน์ รอบคอบ

  • ค.ด.(อุดมศึกษา)จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2551
  • พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช2548
  • ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 2545
  • วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์, โรค ติดเชื ้อ: ระบาดวิทยา) ม.มหิดล 2530
  • วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์: สุขศึกษา) ม.มหิดล 2527
  • ประกาศนียบัตร(เทียบเท่า อนุปริญญา) พยาบาลอนามัย และผดุงครรภ์ โรงเรียน พยาบาลต ารวจ 2522
  • ประกาศนียบัตรเวชปฏิบัติ ทั่วไป (การรักษาโรคเบื ้องต้น) สภาการพยาบาล 2548
  • ประกาศนียบัตร พยาบาลเวช ปฏิบัติทั่วไป คณะแพทย – ศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี ม.มหิดล 2534
 • อาจารย์มาลินี จำเนียร

  วุฒิการศึกษา

  • Diploma in nursing and Midwifery คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชั่น 
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สังคมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์ ดร. ศุภิสรา เถาะสุวรรณ

  วุฒิการศึกษา
  - ปร.ด. (สรีรวิทยาการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2561
  - วท.ม (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2555
  - พย.บ. (การพยา บาลและผดุงครรภ์ชั้น 1) มหาวิทยาลัยมหิดล 2549

 • นางวารินทร์ ขุนทองน้อย

  บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

  วุฒิการศึกษา :

  • ปริญญาตรี // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2526 //  
 • นายกัตวา หนองสูง

  บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

 • นางสาว ชาลินี เจริญทรัพย์อนันต์

  บุคลากรฝ่ายสนับสนุน