คณะพยาบาลศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

บทเรียน / แผนการสอน

CINAHL® PLUS WITH FULLTEXT (สาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์และสาธารณสุข) **คู่มือการใช้งาน**

หัวข้อ เอกสาร
CINAHL® PLUS WITH FULLTEXT Download

แผนการสอน/ตารางสอน/ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

หัวข้อ เอกสาร
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562 Download
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2562 Download
ปฏิทินการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ Download

แผนการสอน/ตารางสอน/ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หัวข้อ เอกสาร
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 Download
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561 Download
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2561 Download
ปฏิทินการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ Download

แผนการสอน/ตารางสอน/ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

หัวข้อ เอกสาร
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 Download
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2560 Download
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2560 Download
ปฏิทินการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ Download

แผนการสอน/ตารางสอน/ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

หัวข้อ เอกสาร
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 Download
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 Download
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2559 Download
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2559 Download
ปฏิทินการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ Download

แผนการสอน/ตารางสอน/ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

หัวข้อ เอกสาร
รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร TQF ชั้นปีที่ 1-4 Download
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2558 Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปี 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ Download

แผนการสอน/ตารางสอน/ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

หัวข้อ เอกสาร
รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร TQF ชั้นปีที่ 1-3 Download
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2557 Download
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2557 Download
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 3 2557 Download
ปฏิทินการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ Download

แผนการสอน/ตารางสอน/ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

หัวข้อ เอกสาร
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2556 Download
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2556 Download
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2556 Download