คณะพยาบาลศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย             หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Nursing Science Program

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย              พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ           Bachelor of Nursing Science

อักษรย่อ ภาษาไทย           พย.บ.

อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ        B.N.S.    

 ดาวน์โหลดหลักสูตร

 

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย             หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ภาษาอังกฤษ         Bachelor of Nursing Science 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม           พยาบาลศาสตรบัณฑิต (สาขาพยาบาลศาสตร์)

                                  ชื่อย่อ พย.บ.
 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม       Bachelor of Nursing Science (Nursing Science)

                                  ชื่อยอ่ B.N.S.

ดาวน์โหลดหลักสูตร

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย           หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ภาษาอังกฤษ      Certificate Program for Practical Nurse 

ชื่อประกาศนียบัตร

ชื่อเต็มภาษาไทย            ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ชื่อย่อภาษาไทย              ป.ผช.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ        Certificate Program for Practical Nurse

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ         Cert. For PN

ดาวน์โหลดหลักสูตร