คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Engineering Program in Mechanical  Engineering

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย          ชื่อเต็ม    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมเครื่องกล)

                        ชื่อย่อ      วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม    Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

                         ชื่อย่อ      B.Eng. (Mechanical Engineering)